Thông báo

Từ ngày 15/5/2017, tất cả thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Về lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh, tiếp tục thực hiện qua Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.